Salgs- og leveringsbetingelser

/Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser 2018-01-07T15:31:34+01:00

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

 1. Tilbud og priser

Tilbuddet er gældende i 20 dage fra tilbuddets afgivelse, hvorefter det bortfalder.

Alle priser er anført eksklusiv moms.

Uanset ovenstående forbeholder Høegh’s Service ApS sig ret til med omgående virkning og uden forudgående varsel at regulere priserne som følge af ændringer af moms, afgifter, kursændringer, prisstigninger på råvarer, gennemførelse af regeringsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet, som påvirker prisen, eller andre udefra kommende påvirkninger.

 1. Reklamation/garanti

På alle produkter ydes der reklamationsret, med mindre underleverandør giver yderligere garanti på produktet.

Ved salg til erhvervsdrivende bortfalder reklamationsretten efter 1 år fra produktets levering.

Køber skal give meddelelse om mangler hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, at manglen er opdaget. Betalingsbetingelserne skal i øvrigt være overholdt. I modsat fald fortabes retten til at gøre mangelindsigelser gældende. Hvis der er mangler ved det solgte, foretager Høegh’s Service ApS afhjælpning eller omlevering efter Høegh’s Service ApS’ eget valg uden udgift for køber.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen på produktet skyldes kundens brug af produktet eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug.

Såfremt en vare, der er returneret som reklamationsreparation, intet fejler, vil kunden blive debiteret et eftersynsgebyr på minimum ½ arbejdstime. Ved reklamations-reparationer skal købsfaktura/kopi samt fejlbeskrivelse medsendes. Reparation udenfor reklamationsret sker til gældende takst.

 1. Mangler

Mangler forårsaget af almindelig slidtage eller forkert brug giver ikke ret til afhjælpning eller omlevering.

 1. Ansvarsbegrænsning

Høegh’s Service ApS indestår ikke for oplysninger afgivet af producenten.

I det omfang Høegh’s Service ApS er ansvarlig for mangler, er Høegh’s Service ApS’ ansvar begrænset til det direkte tab, og omhandler således ikke følgeskader, indirekte tab såsom arbejdsfortjeneste, driftstab, mm..

Høegh’s Service ApS´ ansvar er i hvert enkelt tilfælde begrænset til den højeste dækningssum i selskabets forsikring.

 1. Priser

Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer, ændringer i produkternes specifikationer samt trykfejl. 

 1. Betaling

Betalingsbetingelserne er senest 10 dage fra fremsendelse af faktura. Ved forsinket betaling beregnes renter efter Rentelovens bestemmelser. Der beregnes et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

 1. Leveringstid

Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning, med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Høegh’s service ApS, hvor

Høegh’s service ApS har garanteret levering inden et bestemt tidspunkt.

Køber kan dog hæve aftalen, hvis leveringen er forsinket mere end 2 måneder, og køber har fremsat påkrav, og Høegh’s Service ApS fortsat ikke har leveret. 

 1. Ejendomsforbehold

Det er mellem Høegh’s Service ApS og kunden aftalt, at Høegh’s Service ApS har ejendomsforbehold i det solgte, idet betingelserne i Kreditaftalelovens § 34 er opfyldt. 

 1. Ophævelse

Såfremt kunden uberettiget hæver aftalen, er Høegh’s Service ApS berettiget til enten at fastholde købet eller kræve erstatning svarende til tabt avance med tillæg af eventuelle afholdte udgifter.  

 1. Forbehold

Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, ildebrand, beskadigelse af Høegh’s Service ApS´ eller Høegh’s Service ApS´ leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eks-port forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Høegh’s Service ApS eller Høegh’s Service ApS´ leverandørers muligheder for at levere.

Høegh’s Service ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Høegh’s Service ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab, som følge af manglende levering. 

 1. Tvister

Enhver tvist i anledning af købet skal afgøres ved Roskilde Ret som værneting med appel til Østre Landsret.